السبت 28 نومبر 2020 Bookmark and Share
| اللغات المتوفرة

Events in the starting day of the World March

مر 93 من أيام المسيرة!
2 أكتوبر 2009
2 يناير 2010

معلومات وتوصيات
PUNTA DE VACAS 2010 - معلومات هامة
وصلات محلية وحجز


Celebración del comienzo de la Marcha Mundial-simbolo de la Paz

Ecuador | Cuenca | 02. أكتوبر 2009 09:00

Cuenca

Contamos con la presencia de La Directora de Educacion Maria Eugenia Verdugo, la Coordinadora de educacion para la democracia Sra. Maria Plasencia, Consejala Martha Calderon alterna de Joaquin Pena, las organizaciones React Latinoamericana, Fundacion Holos, Grupo Hermano Miguel, alrededor de 300 estudiantes de las escuelas Asuncion, 3 de Noviembre, Ricardo Munoz, colegios Antonio Avila, Garaicoa, Herlinda Toral, Madrid, Miguel Merchan. Ademas llegaron los canales UNSION tv, TELERAMA, diarios el Mercurio y diario el Universo, grupo de batukada  La Jungla. Todos hicieron parte del Simbolo de la Paz, alli leimos el Manifiesto y ninos, jovenes y autoridades hicieron su pedido por la paz


رجوع
marchamundial.org ®2020 | آخرتحديث: 18:42 - 19/11/2011 (UTC/GMT) | الجودة : 1024/768 | الذهاب أعلاه
Login User | Privacy | Sitemap | Sponsors | Gadgets Shop